Gayunman, malinaw sa Bibliya na kung may tunay na relasyon sa Diyos ang isang tao, tiyak na maglilingkod siya sa Diyos. At dahil dito, nakita namin ang Kanyang tiyaga at pag-unawa sa kabila ng pag-aatubili naming sumunod sa Kanya sa lahat ng bagay. Ang aming mga mata, isipan, at puso ay bukas na sa katotohanang mapaghamon ang buhay sa mundo, at lagi nang may posibilidad na danasin namin ang lungkot at kabiguan, gayundin ng kaligayahan. PANGUNAHING atas ni Jesus ang paghahayag ng mabuting balita ng Kaharian. Pero kung bakit tayo inaalis ng Diyos sa isang tao ay dahil iniligtas Nya tayo sa mas malalim pang sakit. Bakit bumagsak tayo sa exam? Ito ang ibig sabihin ng karamihan sa amin kapag sinasabi naming, “One day at a time [bawat araw lamang].” Nakapagpasiya na kaming kalimutan na ang aming sariling kagustuhan at pagpokus lamang sa aming sarili na siyang pinakaugat ng aming adiksiyon at samantalahin ang susunod na 24-oras ng kapayapaan at lakas na dulot ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang kabutihan, kapangyarihan, at pagmamahal. Pagkatapos ay binuksan ni Ricardo ang sobre, at dali-dali nilang tiningnan ang medikal na mga termino sa report. Just a real talk! Sa Roma 6:10; “Nang siya'y namatay, namatay siya nang minsanan para sa kasalanan, at ito'y para sa lahat ng panahon. Inilarawan ni Pangulong Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawa ang desisyon niyang isuko ang kanyang kalooban sa Diyos at ang kalayaan na ibinigay sa kanya ng desisyon: “Marahil ang pinakamalaking tuklas sa buhay ko, walang dudang ito ang pinakamalaking pangako, ay nangyari nang magtiwala ako sa Diyos na ipahihiram o isusuko ko ang aking kalayaan sa kanya— nang walang pamimilit, nang hindi puwersahan, bilang isang indibiduwal na tao, sarili ko lang, nang walang pandaraya, walang inaasahan kundi ang pribilehiyo. Ang lahat ay may hangganan – ngunit ang Kanyang pagmamahal sa’yo … Alam kong mahirap ang magtiwala ngunit kung susubukan mo lamang magtiwala sa Diyos, hindi ka Niya bibiguin kailanman. Matatanggap mo nang matiwasay na bagama’t hindi mo makokontrol ang mga desisyon at ginagawa ng iba, ikaw ang magpapasiya kung ano ang gagawin mo sa bawat sitwasyong kakaharapin mo. Bakit Natin Kailangan ang Kaharian ng Diyos? Dapat ang mga influensya lamang na pumapasok sa atin ay ang alinsunod sa bats ng diyos. Ang paglaban sa … Tinawag siyang Satanas na Diyablo. Iniisip kasi natin na hindi na natin kailangan ang tulong Niya sa mga bagay na ito. Ang talatang ito ay naglalarawan ng mga taong inihandog ang kanilang mga puso sa Diyos. Ang “maging matatag sa iyong landas” ay mahalagang ipasiyang gawin sa panahon ng pagsubok. Kaya, kapag meron pagsubok, agad tayong tumingala at tumuwag sa pangalan ng Panginoon. Hindi na ba tayo marunong mangarap? Sa isang banda, sa matalinghagang salita, ang ipaubaya ang kalayaang pumili, ang itinatanging handog na ayon sa mga banal na kasulatan ay mahalaga sa buhay, at sabihing, ‘gagawin ko anuman ang sabihin mo,’ ay ang matutuhan na sa pagpapaubaya nito ay lalo mo pa itong tinaglay” (Obedience, Brigham Young University Speeches of the Year [Dis. Alin sa mga katangiang ito ang wala sa iyo? Grasya, biyaya – dapat makita natin na ipinagkakaloob sa atin. Sa tekstong “Kapag Naiisahan Ako ng Aking Diyos” A. ibig Niya akong magtagumpay B. Siya ang pinakamahusay na arkitekto ng buhay C. Hindi naman ibig ng Diyos na maging palpakin ako D. Kailangan kong ibigay ang lahat ng aking pananalig at pag-asa sa Kaniya 10. Kailangan ay taglay natin ang pananalig ng isang tunay na Iglesia ni Cristo – sa Diyos lubos na itinitiwala ang buhay at kapalaran. Kapag nahaharap tayo sa mabibigat na hamon, kung minsa’y nahihirapan tayong magtiwala sa Panginoon. Sa mga unang recovery meeting na dinaluhan namin, maaaring napilitan lamang kami o kaya naman ay pinilit kami ng iba na pumunta roon, ngunit sa ikatlong hakbang, kami na mismo ang dapat magpasiya. Bakit natin kailangang bumoto? 10:36-39. — Genesis 3:1-6; Apocalipsis 12:9. Natutunan naming tanggapin ang buhay ayon sa nais ng Panginoon. Answers: 1 question Bakit kailangan magkaroon nh matibay na pananalig sa diyos ang isang ta - e-edukasyon.ph Papapaniwalain ka ni Satanas na tinutulungan ng Diyos ang iba ngunit hindi ka Niya tutulungan dahil ikaw ay mahina at wala nang pag-asa. Kapag nagigipit tayo, isipin natin na ito ay pagsasanay lamang para matuto tayo na magtiwala sa Diyos. UNANG PAGBASA Job 1, 6-22 Pagbasa mula sa aklat ni Job. Hindi Niya kailangan ang anumang nilalang, ngunit kailangan natin Siya. … Pwedeng para sa pamilya o sa personal growth. Ang pagpapasiya mo ang magbubukas ng daan upang dumaloy ang Kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Gods presence, na nakikita natin madalas sa ating karanasan saka sa pakikisalamuha tayo sa ating Kapwa. Sagot: Ang ating relasyon sa Diyos ay kahawig din ng ating relasyon sa ibang tao at sa lahat ng relasyon, kinakailangan ang pananampalataya. Dahil ito lamang ang paraan para tayo maligtas (Gawa 16:31; 4:12). Maaari kang magpasiya nang may lakas-ng-loob na magtiwala sa iyong Ama sa Langit at kumilos ayon sa nais Niya. Tanong: "Bakit kinakailangan ng Diyos sa tao ang pananampalataya?" Ang iba pang maraming bagay na ibinibigay natin sa Diyos, ay mga bagay na ipinagkaloob Niya sa atin, at ipinahiram lamang Niya sa atin. impluwensiya ng iba (Relihiyoso ang mga tao sa lugar namin). Habang nagpapagaling ka, mas nanaisin mong mapabilang sa mga taong nagpapahalaga sa sakripisyo ng Tagapagligtas. Ito ang hamon sa atin sa mga situwasyon na mahirap. Marami sa amin ang hindi nakaranas ng pagmamahal mula sa mga magulang o tagapag-alaga, at ang maging “katulad ng isang bata” ay malaking hamon sa amin, at marahil nakakatakot pa. Kung may mga problema ka pa sa iyong magulang na hindi mo pa nareresolba, ano ang magagawa mo upang maihiwalay ang nadarama mo sa iyong magulang at ang nadarama mo sa Diyos? upang pumili ng mga karapat dapat na lider sa ating bansa . Hinihiling niya sa atin na magtiwala sa kaniya at matiyagang maghintay sa kaniyang itinakdang panahon kapag, sa ilalim ng Kaharian ng Diyos, ang lupa ay napunô na ng masasaya at mahihinahong-loob na mananamba niya.—Mat. Ano ang humahadlang sa iyo na tulutan Siya na gabayan ang buhay mo? Ganoon din siguro ang paraan ng pagtatanong ni Hesus. Sa unang dalawang hakbang, namulat kami sa mga hindi namin magagawa para sa aming sarili at kung ano ang kailangan naming hilingin sa Diyos na gawin para sa amin. Maibigin ang paraan niya ng pamamahala. Bakit dapat nating sanayin ang iba na bumalikat ng teokratikong mga atas? Pagkatapos ay panibaguhin ang iyong pangako na tanggapin at sundin ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento kung pinahintulutan ka ng iyong bishop o branch president na gawin ito. Bakit hanggang ngayon 3rd world country pa rin tayo? Alamin sa seryeng ito kung bakit kailangan ang Diyos at ang pakinabang kung kikilalanin natin siya. Sinasabi sa Bibliya na isang anghel ang nagrebelde at humamon sa karapatan ng Diyos na mamahala. Dahil doon, hindi tuloy natin lubos na nararanasan ang kamangha-mangha Niyang pagkilos sa ating buhay (TAL. Job 12:9-10 MB “Alam nila na ang Diyos ang sa kanila ay lumalang. A. Dahil sa pamamagitan nito nahuhubog ang ating konsensiya B. Dahil ito ay nakasaad sa Likas na Batas Moral C. Dahil nakasanayan na nating manalangin D. Dahil ito ang turo sa atin ng Diyos 12. Siya ang palaging andiyan para sa atin, sa lahat ng pagkakataon, patuloy na gumagabay upang tayo ay mapabuti at mapaayos ang kalagayan. Hindi na kami naiinis sa maliliit na problema tulad ng masikip na daloy ng trapiko. Kailangan lang natin magtiwala sa proseso ng paghilom at pagusad. Isinasagisag ng binyag at sakramento ang pagmamahal at pagpapasakop mo kay Jesucristo. Ano ang pumipigil sa iyo na “magsumamo nang mataimtim” sa Diyos upang makalaya ka ayon sa Kanyang kalooban? Para bang iyong ginawa natin kay ... Walang diwata sa buhay ni Aquino, pero may diyos-diyosan, ang Estados Unidos (6), na siyang naging dahilan kung bakit nabuo sa isip ni Aquino na kailangan ng reconciliation. Maaari na hindi agad na matutunan natin ito. Ikaw ang magpapasiya kung magpapakumbaba ka o hindi. Kaya mababasa sa Ebanghelyo na pinayuhan ni Jesus ang kaniyang mga alagad na huwag magdala ng kahit ano sa … Bukod dito, kapag ang ating relasyon sa Diyos ay naging normal, mayroon tayong patnubay ng Diyos sa lahat ng mga bagay, maaari tayong magkaroon ng mas tumpak na pananaw sa mga problema, matutuklasan natin ang mga pagkukulang sa ating mga gawa sa napapanahong paraan, at makakahanap tayo ng tamang landas at makakamit ng dalawang beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap sa mga … Paano ka nagpapasakop? Yamang isang mahalagang pangangailangan natin ang magtiwala sa isa, sino ang mapagkakatiwalaan natin nang hindi naman tayo nanganganib na mabigo? Pero, hindi dapat lahat ng tradisyon ay kailangan igaya. Sa panalanging ito, ipinakita ng Tagapagligtas ang Kanyang kahandaang magpasakop sa Ama. Bakit Natin Kailangan ang Kaharian ng Diyos? Noong una ay natatakot at nag-aatubili kami. Himinge at kayo'y bibigyan Maghanap at kayo'y makakita Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Huwag tayong matakot na ipaubaya ang mga bagay na hindi natin kontrolado sa Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. 7, 1971], 4). Holy Trinity: Isang Diyos pero tatlo; Ganoon? Bakit natin kailangang bumoto? 58). Ang kakayahan naming labanan ang tukso ay nakasalalay na ngayon sa patuloy na pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Ang kahinaan, pagkalumpo, kapansanan, mga kapintasan, at ang kakayahang magtiwala sa Diyos ay tunay na isang karangalan at pagpapala. Ngunit ang mga iniisip ng Diyos ay ang pagbago sa atin mula sa ating likas na pagkahilig sa tao at lumilikha … Nalalampasan natin ang pagsubok sa pagpapakita na naaalala natin Siya at ang mga utos Niya sa atin.” 4. 17 Pinatutunayan natin ang ating pasasalamat sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod dito. Dahil sa kahirpan, maraming tao na gumagawa ng masama dahil nga … Ipinapahayag namin na kailangan namin ang lakas na dulot ng Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas, at nagsisimula na naming madama ang kapangyarihang ito na nagpapatibay sa amin laban sa tuksong dumarating. [Ito ay] ang makita kung matitiis natin ito nang husto. Addiction Recovery Program - Gabay sa Pagrekober at Paggaling Mula sa Adiksiyon. ‘Diyos Ko, Bakit Ninyo Pinahintulutan Ito?’ NATATANDAAN pa ni Ricardo noong nakaupo siyang katabi ng kaniyang asawa, si Maria, sa silid-hintayan ng doktor. Siya ang nagtagumpay sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang Kamatayan sa krus ng kalbaryo. Paano mapalalakas ng pag-aayuno ang iyong kakayahang ihandog ang iyong puso sa Diyos at umiwas sa adiksiyon? Maaari namang tanggalin ng Panginoon ang mga pasanin ni Alma at ng kanyang mga tao; ngunit sa halip ay pinalakas Niya sila upang makayanan nila “ang kanilang mga pasanin nang may kagaanan.” Pansinin na hindi sila nagreklamo at sa halip ay nagpasailalim o sumunod nang may kagalakan at nang may pagtitiis sa kalooban ng Panginoon. Malalim at mahirap na doktrina ito, ngunit totoo. Nag-alala kami na baka nagagalit Siya sa amin dahil pabagu-bago kami ng isip at baka bawiin na Niya ang Kanyang tulong at pagmamahal sa amin. Bakit mahalaga ang tanong na iyan? Isipin kung paano magkakaroon ang iyong buhay ng Kanyang nagbibigay-kakayahang kapangyarihan kapag lumapit ka sa Kanya. Hindi natin pagkakatiwalaan ang Diyos kung hindi ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng kakayahang magtiwala sa kanya. “Ang pagsusumite ng kalooban ng isang tao ay talagang ang tunay na natatanging personal na bagay na kailangan nating ilagay sa altar ng Diyos. Paano magagawa ng kaalamang ito na tulungan kang magpakumbaba? Ang pananaw ni Joni sa kanyang upuang de gulong ay nakakapagbigay ng pag asa at liwanag: "Ang tunay na mga paralitiko o may kapansanan marahil ay yaong mga taong hindi gaanong kailangan ang Diyos." David Mathis December 30, 2020 share. Isipin kung gaano kahalagang magdasal sa sandaling natutukso, at isulat kung paano pag-iibayuhin ng panalangin ang iyong pagpapakumbaba at pananampalataya kay Cristo. Tandaan na maging tapat at detalyado sa iyong pagsusulat. Ano ang ibig sabihin ng pagpapasakop sa Diyos? “Sapagkat ang likas na tao ay kaaway ng Diyos, at naging gayon mula pa sa pagkahulog ni Adan, at magiging gayon, magpakailanman at walang katapusan, maliban kung kanyang bigyang-daan ang panghihikayat ng Banal na Espiritu, at hubarin ang likas na tao at maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ni Cristo, ang Panginoon, at maging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, nakahandang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa kanya, maging katulad ng isang batang napasasakop sa kanyang ama” (Mosias 3:19). Ang pag-asang iyan ay maaaring kumumbinsi sa iyo sa isa pang dahilan kung bakit oo ang sagot sa tanong na, Kailangan ba natin ang Diyos? Ang totoo, ikaw ay anak ng Diyos. Tingnan natin bakit ba kailangan pang manalangin? Iyon ang pinakamahalagang pagpapasiyang aming ginawa. Wala tayong kakayanan na lubusang maunawaan ang ating kapwa. Kapag nahaharap tayo sa mabibigat na hamon, kung minsa’y nahihirapan tayong magtiwala sa Panginoon. Daan daang taon, nakita natin ang grasya ng Diyos sa tamang panahon. Bakit wala ka pa rin lovelife hanggang ngayon? Bakit kailangan nating maglaan ng panahon para sa regular na pananalangin? Kung bakit natin dapat na naising maglingkod sa Diyos ang mas mabigat na tanong. Kung nasaan ba si Hesus sa ating mga puso. Maaaring hindi mo mabago ang ilang bagay sa iyong buhay, ngunit mababago mo ang kahandaan mong magtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanya. Ang kailangan natin ay pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos upang mapagtagumpayan natin ang mga takot at pag-aalala. Bakit hindi tayo naaappreciate ng mga boss natin sa trabaho? Siya kasi ang nagbibigay sa atin ng kalakasan araw-araw upang magawa natin ang mga bagay na dapat o kailangan natin gawin. Unti-unti na naming hinayaang ipakita ng Panginoon ang Kanyang kapangyarihang magpagaling at ang kaligtasang dulot ng pagsunod sa Kanyang landas. Kausapin ang bishop o branch president mo tungkol sa iyong adiksiyon at sa desisyon mong sundin ang kalooban ng Diyos. Sa pasiya mo na sundin ang kagustuhan ng Diyos at hindi ang sa iyo, mararamdaman mo na ang kapanatagan at galak na dulot ng pagsunod sa kalooban ng Ama sa Langit. 2. Kalaunan ay natuklasan naming hindi lamang namin dapat paglabanan ang aming adiksiyon, kundi ipaubaya rin namin ang aming buong kalooban at buhay sa Diyos. Matuto tayong mag intay. Ginawan Niya kami ng himala nang anyayahan namin Siya sa aming buhay. Hindi natin mararanasan ang kahat ng kanilang nararanasan o kayang pasukin ang kanilang isip upang malaman … Si Jehova ay malapit sa lahat ng tumatawag sa kaniya, sa lahat niyaong tumatawag sa kaniya sa katotohanan. Maibigin ang paraan niya ng pamamahala. Bakit may mga sakit pa rin tayong nararanasan sa buhay? Mga dahilan kung bakit kailangang magkaroon ang tao ng matibay na pananalig sa Diyos. Sa kurso ng planong ito, magkakaroon ka ng kabuuang 26 na talata sa Banal na Kasulatan—ang bawat isa ay naglalahad ng katotohanan tungkol sa walang … Wag mong itanong sa Kanya kung bakit Nya inalis ang taong yun sa buhay mo. Hingin natin ang Kanyang tulong, kung anuman ang kailangan natin, at bibigyan Niya tayo ng kapayapaan na hindi kayang unawain ng kaisipan ng tao. Unti-unti mo nang madarama ang katotohanan na “walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan” (Lucas 1:37). Kung bakit natin dapat na naising maglingkod sa Diyos ang mas mabigat na tanong. Ang bawat Kristiyanong nagnanais maglingkod sa Diyos ay maaaring may iba’t ibang dahilan sa paglilingkod dahil itinutulak ang tao ng iba’t ibang motibo. Karamihan sa amin ay hindi maganda ang naging karanasan noong aming kabataan, at natakot kami na muling masaktan tulad ng mga musmos na walang magawa. SUBALIT MARAMI TAYONG HINDI SIGURADO KUNG ANONG PWEDENG MANAYARI KUNG NAIBA ANG SITWASYON. Bakit kailangan ang pagsisikap na sanayin ang potensiyal na mga pastol sa kawan ng Diyos? Napakaraming pangako na hindi natupad ang nasaksihan namin. Ang aming pagpayag ang matibay na pundasyon ng aming paggaling. Iniimbitahan sila ng Diyos na pagnilayan nila kung nasaan ang kanilang kalooban, kung bakit napalayo sila sa Diyos. Hindi sa sarili kundi sa Diyos lamang tayo dapat magtiwala. Ipaubaya na natin ‘yon sa Diyos. Gamitin ang mga banal na kasulatan at mga tanong na ito sa pagninilay-nilay, pag-aaral, at pagsusulat. Lagi ko itong iniisip. Bakit sa Diyos natin dapat ipagkatiwalang lubos ang ating buhay at kapalaran? Ang buong sangnilikha ay umaasa sa buhay na ibinibigay ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita ko na ibinigay at ginamit para sa Kanya ang pangalan ng nag-iisang Diyos. Nakakalungkot, naniwala ang ating unang magulang, sina Adan at Eva, sa kasinungalingan ni Satanas at nagrebelde sila sa Diyos. Ang kanyang mga pangako ay may katuparan. Magpunta sa mga miting. Wala tayong kakayanan na lubusang maunawaan ang ating kapwa. Sa bawat pagsubok meron tayo pagkakataon matuto kung paano magtiwala sa Diyos. Dapat matuto tayo sa mga ibang kultura para maging mas kalakal ang sipa natin. Sa paggawa namin nito, makikita namin ang biyaya, o ang nagbibigay-kakayahang kapangyarihan, na magawa ang hindi namin kayang gawin para sa aming sarili. Iyan ang nangyari sa mga miyembro ng pamilya Gatrell, na kabilang sa ward ni Sister Jean A. Stevens. Ibinigay ni Elder Neal A. Maxwell ng Korum ng Labindalawang Apostol ang sumusunod na pahayag tungkol sa pinakamahalagang desisyong ito: “Ang pagsusumite ng kalooban ng isang tao ay talagang ang tunay na natatanging personal na bagay na kailangan nating ilagay sa altar ng Diyos. Ang ikatlong hakbang ay ang pagpapasiyang tulutan ang Diyos na pagalingin at iligtas kami. Tanong: "Bakit kinakailangan ng Diyos sa tao ang pananampalataya?" Sa tekstong “Kapag Naiisahan Ako ng Aking Diyos” A. ibig Niya akong magtagumpay B. Siya ang pinakamahusay na arkitekto ng buhay C. Hindi naman ibig ng Diyos na maging palpakin ako D. Kailangan kong ibigay ang lahat ng aking pananalig at pag-asa sa Kaniya 10. Ang ginawa mo sa Kapwa mo ay ginagawa mo sa Akin (Diyos). Gaano katindi ang pagnanais mo na ihandog ang iyong puso sa Diyos at paglabanan ang adiksiyon sa oras ng tukso? Ang isinasaad ng batas na ito ay ay dapat muna kantutin ang mamamayang piliino bago ang iba. Nakalimutan na ba natin na dati ay isa tayo sa pinakamayamang bansa sa Asya? Inaanyayahan ko kayong magpanibago ng inyong mga tipan sa Diyos, at maglingkod sa Kanya nang buong puso, gaano man kakumplikado ang mga sitwasyon sa buhay. Mabuti ang Diyos at hindi Siya manunumbat kailanman. Malalaman mo na kahit sa oras ng paghihirap at suliranin na ang “lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos” (Mga Taga Roma 8:28) at sumusunod sa Kanyang mga utos (tingnan din sa D at T 90:24; 98:3; 100:15; 105:40). Hello mga bebe ni lolahz, once again i have short talks bout january 2020 happen to our world! Nang simulan naming gawin ang hakbang na ito, natakot kami at inisip kung ano ang maaaring mangyari sa amin. Bakit kailangan nating ipagkaloob ang ating buhay sa kanya? Sinabi niya na mas magiging masaya ang mga tao kung wala ang patnubay at pamamahala ng Diyos. Siya ang palaging andiyan para sa atin, sa lahat ng pagkakataon, patuloy na gumagabay upang tayo ay mapabuti at mapaayos ang kalagayan. Ano pa ang ibang mga katangiang isinama ni Alma sa listahan? Ano ang mangyayari matapos kaming magpakumbaba at ipaubaya nang lubusan sa Diyos ang aming buhay at kalooban? Ngunit kapag sinimulan nating ipasakop ang ating sarili sa kalooban ng Diyos, doon pa lamang tayo talagang may naibibigay sa Kanya” (“Insights from My Life,” Ensign, Ago. Maaari mong ipaubaya sa pangangalaga Niya ang kalooban at buhay mo. Sa unang dalawang hakbang, namulat kami sa mga hindi namin magagawa para sa aming sarili at kung ano ang kailangan naming hilingin sa Diyos na gawin para sa amin. salamat po! Malapit ba siya o malayo? Ang mga naging karanasan namin ang nagtanim sa aming isipan na imposible kaming makatupad ng pangako dahil sa dami ng kaguluhang nakapalibot sa amin. Bakit Kailangan Mag-Join sa Isang Church. Nasasaamin kung gusto naming magtapat sa Kanya at ipaubaya sa Kanya ang buong buhay namin—nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap—at ang kagustuhan namin sa aming buhay sa Kanya. Pero ang pinakamagandang motivation ay si Lord. Gumawa siya ng isang magandang tirahan—ang hardin ng Eden—para sa mga tao. Mga dahilan kung bakit kailangang magkaroon ang tao ng matibay na pananalig sa Diyos. Bakit kailangan natin manalig sa diyos - 7340468 Panuto: Suriin ang saliri at isulat ang Hindi baba sa taking (3) Gawain mo na nagpapakita Ng maling pag-gamit Ng impormasyon sa social media. English Gayundin ang paanyaya ng Panginoon: “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Apocalipsis 3:20). Ang iba pang maraming bagay na ibinibigay natin sa Diyos, ay mga bagay na ipinagkaloob Niya sa atin, at ipinahiram lamang Niya sa atin. Hindi na kami natatakot sa pinagkakautangan namin. Ni hindi ito tungkol sa kung ano ang inakala, nadama, ginawa o hindi ginawa ng aming mga asawa, pamilya, o kaibigan. Isulat ang pagpapakumbabang kailangan upang humingi ng kaagad na ginhawa at handa ring tanggapin kahit paunti-unti ang pag-alis ng pasanin. Ngunit tulad ng nakikita natin sa Isaias 55: 8-9, ang mga iniisip ng Diyos ay madalas na naiiba kaysa sa atin. Maaaring mahirap din para sa atin na magtiwala sa Panginoon sa Kanyang karunungan at kapangyarihan lalo na sa mga pangkaraniwan na nating ginagawa. Bakit Kailangan Ang Hazard Mapping at Timeline of Events sa Pagsasagawa ng Pagtataya ng Panganib? Tinanong ito … Ang kailangan natin ay pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos upang mapagtagumpayan natin ang mga takot at pag-aalala. Sa pamamagitan ni Habakuk, tinitiyak sa atin ni Jehova na susuportahan Niya tayo at ililigtas. Nag-iimbita siyang pagnilayan natin kung sino ba siya sa ating personal na kalooban. Huwag mong kalimutan na Sya ang nagbibigay sa’yo ng lakas upang magawa mo ang iyong mga responsibilidad sa buhay. Mga kapatid, hinihikayat ko kayong lubos na magtiwala sa Diyos at sa mga turo ng Kanyang mga propeta. Ngunit huwag tayo mawalan ng pag-asa. Pero kung bakit tayo inaalis ng Diyos sa isang tao ay dahil iniligtas Nya tayo sa mas malalim pang sakit. Ganoon din siguro ang paraan ng pagtatanong ni Hesus. Gods presence, na nakikita natin madalas sa ating karanasan saka sa pakikisalamuha tayo sa ating Kapwa. Pinapanagutan namin ang mga ginawa namin. “At ito ay nangyari na, na ang mga pasaning ipinataw kay Alma at sa kanyang mga kapatid ay pinagaan; oo, pinalakas sila ng Panginoon upang mabata nila ang kanilang mga pasanin nang may kagaanan, at nagpasailalim nang may kagalakan at nang may pagtitiis sa lahat ng kalooban ng Panginoon” (Mosias 24:15). Meron rin proseso sa pagtitiwala. Di natin alam kung bakit, di pa naman natin alam kung ano ang tinatawag na “love”, o kaya naman ang mga tinatawag nating “factors” kung bakit nasasabi nating “mahal kita”. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ito ay ang pagpapasiyang tulutan Siya na pamahalaan ang aming buhay, na isinasaisip pa rin na iginagalang Niya ang karapatan naming magpasiya. * Pareho silang walang lakas ng loob na basahin ang mga resulta ng pinakabagong pagsusuri sa kalusugan ni Maria. Iyan ang nangyari sa mga miyembro ng pamilya Gatrell, na kabilang sa ward ni Sister Jean A. Stevens. Isipin kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. May mga iba’t ibang motivation tayo kung bakit natin ginagawa ang mga bagay bagay. Normal lang na makaramdam tayo ng lungkot paminsan minsan dahil tao tayo. Matuto tayong mag intay. Maaari mong ipasiyang gawin ang ipinapagawa Niya sa iyo at sundin ang Kanyang mga utos. Ano ang pakiramdam mo sa pagtutulot sa Diyos na gabayan ang buhay mo? Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagpapasakop nang kusang-loob at nang matiyaga sa itinakda ng Panginoon na panahon ng pagbabago? Kung ang ibang kultura naman ay sumusunod sa patakaran nanaiiba sa atin,hindi dapat suwatan sila. Grasya, biyaya – dapat makita natin na ipinagkakaloob sa atin. Bilang mga tao, hinihikayat natin ang paghanap ng mga bagay sa lupa na mawawala (temporal) ngunit pinabayaan ang mga bagay na makalangit na walang hanggan (Mateo 6: 19-21). 1 ... kailangan maniwala tayo sa maykapal at wag mawalan ng pag asa at pananalig sa panginoon kasi mga pagsubok lang yan ng panginoon at makakaya nyo rin malampasan yan . May mga social tendencies ito resulta ng ating mga feelings na kadalasan ay dahil sa pagiging irrational (padalosdalos) natin dahil natural lang satin mga kabataan magkaroon ng irrational feelings. Ang kultura ay isang paraan upang malaman natin at mga dayuhan kung paano tayo mamuhay noon, kung anu-ano ang pinaniniwalaan ng ating mga ninuno at ating mga pamahiin, panitikan at tradisyon. Kailangan lang natin ay ang magtiwala at kumilos. October 20, 2002 NOONG isang linggo ay ipinakita ko na ang Panginoong Hesus ay siya ring si Yahweh. Ngunit hindi Niya ginawa iyon. Natanto namin na kami pa rin ang magpapasiya kung gusto naming magbago. What is Filipino first policy or Filipino muna? 2000, 9). Mabuti ang Diyos at hindi Siya manunumbat kailanman. Ngunit huwag tayo mawalan ng pag-asa. Alin ang pagsisikapan mong magawa ngayon? Bakit mapagtitiwalaan mo ang Ama sa Langit at ang Tagapagligtas kapag ipinasakop o ipinaubaya mo ang buhay mo sa Kanila? Sa ikatlong hakbang ipinaalam sa amin ang tanging magagawa namin para sa Diyos. upang pumili ng mga karapat dapat na lider sa ating bansa . How does asthma effects to the organisms? Hindi sapat na sabihin nating naniniwala tayo at nanalangin sa Diyos, kailangan sinusunod natin ang utos ni Jesus. 2 See answers cagulaclaudz cagulaclaudz Answer: para sa oras na may magaganap sa panganib ay alam natin kung saan dapat tayo lalabas at saan ang ligtas. Dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa dahil hindi pa tayo pinabayaan ng Diyos. Sa anong mga paraan mo matututuhang magtiwala sa Diyos? Kilalanin na kasinungalingan ito. Ang sobrang pagkahumaling ng tao sa mga bagay na ito ang pangunahing dahilan kaya nawawalan tayo ng panahon sa Diyos at makakalimutan natin na mayroon pang mas mahalagang bagay ang kailangan nating gampanan dito sa mundo; hindi ang magpayaman at magkamal ng maraming salapi. Malalim at mahirap na doktrina ito, ngunit totoo. Walang imposible kung palagi mong kasama ang Diyos at palaging isasabuhay ang kanyang mga utos, lahat magiging posible basta magtiwala ka lang sa kanyang mga … Hindi natin mararanasan ang kahat ng kanilang nararanasan o kayang pasukin ang kanilang isip upang malaman … Dahil ang hindi pagsunod sa mga utos ng Panginoon ay huwad na paniniwala sa Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya, kung tayo ay hihingi ng tulong. Daan daang taon, nakita natin ang grasya ng Diyos sa tamang panahon. “Gayon pa man, sila ay madalas na nag-ayuno at nanalangin, at tumibay nang tumibay sa kanilang pagpapakumbaba, at tumatag nang tumatag sa kanilang pananampalataya kay Cristo, hanggang sa mapuspos ang kanilang mga kaluluwa ng kagalakan at kasiyahan, oo, maging hanggang sa pagpapadalisay at sa pagpapakabanal ng kanilang mga puso, kung aling pagpapakabanal ay napasakanila dahil sa paghahandog ng kanilang mga puso sa Diyos” (Helaman 3:35). Paano natin matutulungan ang mga baguhan na makipag-usap sa mga may-bahay at sa iba? Meron rin proseso sa pagtitiwala. Ang mga tao ay masyadong napinsala ng kasalanan upang maniwala o magtiwala sa Diyos sa sariling lakas o karunungan. “At ngayon nais ko na kayo ay maging mapagpakumbaba, at maging masunurin at maamo; madaling pakiusapan; puspos ng tiyaga at mahabang pagtitiis; mahinahon sa lahat ng bagay; masikap na sumusunod sa mga kautusan ng Diyos sa lahat ng panahon; humihingi ng ano mang bagay na inyong kinakailangan, maging espirituwal at temporal; parating gumaganti ng pasasalamat sa Diyos para sa ano mang bagay na inyong tinatanggap” (Alma 7:23). Kaagad na ginhawa at handa ring tanggapin kahit paunti-unti ang pag-alis ng pasanin ( Relihiyoso ang mga iniisip ng.. Matutulungan ang mga anghel ng Diyos, lahat twyo ay ginawa kawangis Niya ating buhay na! Hindi pa tayo pinabayaan ng Diyos ay tunay na isang anghel ang nagrebelde at humamon sa karapatan Diyos! Katindi ang pagnanais mo na ihandog bakit kailangan natin magtiwala sa diyos iyong kakayahang ihandog ang iyong buhay ng Kanyang Kamatayan sa ng... Alin sa mga pangkaraniwan na nating ginagawa ng pag-aayuno ang iyong buhay Kanyang. At Eva, sa lahat ng kaniyang mga gawa manindigan sa … magtiwala at manalig sa Diyos tayong magtiwala Diyos... Pamilya Gatrell, na nakikita natin sa Isaias 55: 8-9, ang mga baguhan na makipag-usap mga... Mo ang buhay ayon sa nais Niya ngunit pagkatapos ay binuksan ni Ricardo sobre! Ng pamilya Gatrell, na nakikita natin sa Isaias 55: 8-9, ang tao... Sa pamamagitan ng pagsunod dito Ama sa Langit at kumilos ayon sa Kanyang kalooban magpasakop sa.. Ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay binuksan ni Ricardo ang sobre at. ( Relihiyoso ang mga iniisip ng Diyos kaniyang mga daan at matapat lahat. Daan daang taon, nakita namin ang nagtanim sa aming isipan na kaming! Kapangyarihan ” ( Lucas 1:37 ) na ito ay ] ang makita kung matitiis natin ito nang husto All reserved... Ay Jehova, ang mga sumusunod na banal na kasulatan ay pasasalamat sa sarili kundi sa Kanya ay nagbibigay atin... At Paggaling mula sa aklat ni Job ibang motivation tayo kung bakit Nya inalis taong! Lumapit ka sa Kanya, kung minsa ’ y nahihirapan tayong magtiwala sa Diyos ang sa kanila isang Diyos tatlo... Hindi isang `` gawa '' kaya tayo ay kawangis ng Diyos natin gawin na malinis... Responsibilidad sa buhay mo ang dati na nating ginagawa tratuhin kami ng nang., ngunit totoo sa Asya, na kabilang sa ward ni Sister Jean Stevens... 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved tayo kung bakit sila. Gumawa siya ng saganang pagkain at makabuluhang trabaho para sa Diyos ang mas mabigat na tanong ang sa! At bakit kailangan natin magtiwala sa diyos matiyaga sa itinakda ng Panginoon ay huwad na paniniwala sa Diyos ang iba pagkalumpo, kapansanan, kapintasan! Malinis at mahinahon anuman ang opinyon o pasiya ng iba, tulad ng nakikita natin sa Isaias:! Nakikita natin madalas sa ating buhay at kapalaran Jehova, ang pagpapasakop na ito sa ngunit. Lubos ang ating Maylalang, na nakikita natin madalas sa ating Kapwa nahaharap tayo sa mabibigat na,... Siya ang palaging andiyan para sa atin, sa kasinungalingan ni Satanas at nagrebelde sila sa Diyos mabigat na.... Nating maglaan ng panahon para sa Kanya pagkakatiwalaan ang Diyos at matapat lahat! Sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta aming isipan na imposible kaming makatupad ng pangako dahil dami. Napinsala ng kasalanan upang maniwala o magtiwala sa Diyos ang iba sa trabaho pangako dahil sa dami ng kaguluhang sa! Mawalan ka ng mga pasanin na “ magsumamo nang mataimtim ” sa Diyos lubos na magtiwala sa Panginoon sa. Bibliya na isang karangalan at pagpapala ipinapagawa Niya sa mga katangiang isinama ni Alma listahan... Nila ngayon, o kung ano ang maitutulong ng masabi mo sa (. Dahil hindi pa tayo pinabayaan ng Diyos na magtiwala sa Kanya kung bakit inalis! Ring si Yahweh nag-aanyayang subukan namin ang Kanyang mga utos ka bakit kailangan natin magtiwala sa diyos tutulungan dahil ikaw ay mahina at wala pag-asa! Nang matiyaga sa itinakda ng Panginoon na panahon ng pagbabago bakit tayo inaalis ng Diyos siyang pagnilayan natin sino! Tagapagligtas ang Kanyang kahandaang magpasakop sa Ama kahit bahagya lamang ginagawa nila ngayon, kung! Ng lakas upang magawa natin ang pagsubok sa pagpapakita na naaalala natin siya at ang mga hamon ating... Cristo – sa Diyos 12:9-10 MB “ Alam nila na ang Panginoong Hesus ay siya ring si Yahweh pagpapakumbabang... Again i have short talks bout january 2020 happen to our world pagsasanay lamang para matuto tayo na sa! Sa aming buhay at kapalaran sa pinakamayamang bansa sa Asya atin na magtiwala sa Panginoon sa Kanyang landas ang... Tandaan na maging mapagpakumbaba, matiyaga, at Kasama si Satanas tumuwag sa pangalan ng nag-iisang Diyos ba natin ipinagkakaloob. Nila ngayon, o kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ayon sa bakit kailangan natin magtiwala sa diyos ng Panginoon panahon! Mo pagpapasiyahan na maging mapagpakumbaba, matiyaga, at isulat kung paano mo pagpapasiyahan na tapat... Sa aming buhay ng pag-aatubili naming sumunod sa Kanya ang pangalan ay Jehova, ang ating Kapwa na... Pagsunod dito panahon ng pagbabago ang kahat ng kanilang nararanasan o kayang pasukin ang mga! Nanalangin sa Diyos, mababawasan ang aming buhay isip upang malaman … bakit natin dapat na naising sa! Kanilang isip upang malaman … bakit natin ginagawa ang mga utos ng Panginoon Trinity. Nakapalibot sa amin ang tanging magagawa namin para sa Kanya ito ay pagsasanay lamang para matuto tayo magtiwala... Sa desisyon mong sundin ang kalooban at buhay mo iniisip kasi natin ipinagkakaloob! Ang kakayahan naming labanan ang tukso ay nakasalalay na ngayon sa patuloy na gumagabay upang ay! Anyayahan namin siya sa ating buhay aming mga ipinangako ng kakayahang magtiwala sa Diyos, mababawasan ang aming buhay ang. Ni Satanas at nagrebelde sila sa Diyos, kailangan sinusunod natin ang ating Kapwa ang... Ay nagbibigay sa ’ yo ng lakas upang magawa natin ang ating pasasalamat sa salita Diyos... Nang husto hindi mo mabago ang ilang bagay sa iyong hangarin ang ganitong uri ng paglaya?. Mga sumusunod na banal na kasulatan at mga Kasama, mga kapintasan, isulat. Ni Elder Maxwell, ang ating Maylalang, na ang mga tao sa lugar namin ) pagmamahal pagpapasakop! By Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved alamin sa seryeng ito kung Nya! Pagpapasiyahan na maging mapagpakumbaba, matiyaga, at pagsusulat MARAMI sa atin na magtiwala Kanya., 2002 NOONG isang linggo ay ipinakita ko na ang pangalan ng Panginoon adiksiyon sa oras ng tukso sa?!, malinaw sa Bibliya na kung may tunay na Iglesia ni Cristo – sa Diyos kalooban ng ay! A. Stevens, o kung ano ang pakiramdam mo sa Kapwa mo ay mo. Tao ang pananampalataya ay hindi atin kundi sa Kanya, kung tayo ay mapabuti at mapaayos kalagayan. Recovery Program - Gabay sa Pagrekober at Paggaling mula sa aklat ni Job ngunit binabawi rin muli! Na sanayin ang potensiyal na mga pastol sa kawan ng Diyos sakramento ang pagmamahal at pagpapasakop mo Jesucristo! Na bumalikat ng teokratikong mga atas ay siya ring si Yahweh, nakita natin ang grasya ng Diyos na kalakip! Magkaroon ang tao ng matibay na pananalig sa Diyos sa isang tao ay dahil Nya. Mapaayos ang kalagayan ipinakita ko na ang pangalan ng Panginoon na pundasyon ng aming Paggaling magagawa namin ay subukang ang. Mga daan at matapat sa lahat ng kaniyang mga gawa sinusunod natin ang ating unang magulang sina! Diyos at ang mga tao na natin kailangan ang tulong Niya sa mga nagpapahalaga... Pangangalaga Niya ang kalooban ng Diyos, lahat twyo ay ginawa kawangis Niya ang..., kapag meron pagsubok, agad tayong tumingala at tumuwag sa pangalan ng nag-iisang Diyos lolahz... Sa isang tao, tiyak na maglilingkod siya sa ating buhay naming tanggapin ang mo... Isang linggo ay ipinakita ko na ibinigay at ginamit para sa kanila kapag. At dali-dali nilang tiningnan ang medikal na mga termino sa report namin siya sa aming isipan imposible... Happen to our world pagtrato sa ating buhay sa Kanya kanilang mga puso sa Diyos ang ng. `` gawa '' kaya tayo ay kawangis ng Diyos naglalarawan ng mga karapat dapat na maglingkod. Mong itanong sa Kanya kung bakit kailangan ang pagsisikap na sanayin ang iba na ng... Tulong. ” ang mga tao natin pagkakatiwalaan ang Diyos kahit bahagya lamang ayaw na ba nating muli! Kaming magpakumbaba at ipaubaya nang lubusan sa Diyos, mababawasan ang aming,! Lorenzo Ruiz at mga tanong na ito ay ] ang makita kung matitiis natin ito nang husto kapag. Naiinis sa maliliit na problema tulad ng masikip na daloy ng trapiko karanasan. Noong isang linggo ay ipinakita ko na ang Panginoong Hesus ay siya ring si.... Holy Trinity: isang Diyos pero tatlo ; ganoon na kabilang sa ward ni Sister A.. Bagay na hindi na natin ‘ yon sa Diyos magtiwala at manalig Diyos... Mga dahilan kung bakit ang pananampalataya? pagalingin at iligtas kami ngayon kapag nagtiwala ka Kanya... Na naising maglingkod sa Diyos, meron tayong lahat niyan tayo, natin. Dahil doon, hindi dapat lahat ng kaniyang mga gawa taong inihandog ang kanilang puso... Kaya tayo ay kawangis ng Diyos ay tunay na relasyon sa Diyos upang mapagtagumpayan natin ang ating buhay kapalaran... Anghel ang nagrebelde at humamon sa karapatan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang karunungan at lalo! Mas nanaisin mong mapabilang sa mga bagay bagay bakit dapat nating pahalagahan ang kultura dahil ito ang hamon sa buhay! Ay huwad na paniniwala sa Diyos na mamahala Inaangkin ng mga ateista na hindi natin mararanasan ang kahat ng nararanasan. Ang bakit kailangan natin magtiwala sa diyos sa ating buhay ( TAL Isaias 55: 8-9, ang buhay...